Výstavba bytových domů v Nové Pace

Výstavba bytových domů v Nové Pace

Poslední aktualizace stránky:  7.9.2018

POPIS STAVBY

Firma Staving Valdice zahájí v letech 2019 a 2020 výstavbu dvou bytových domů v Nové Pace. Podle zájmu budoucích majitelů bude rozhodnuto, zda bude realizována výstavba domů postupně,  nebo bude probíhat výstavba obou domů současně. Bytové domy budou realizovány na pozemcích p. č. 1383/1, 1382/12, 1382/13, 3989/2 a 1384/1 v k.ú. Nová Paka. Jedná se o pozemky přiléhající v ulici Petra Bezruče v centrální části Nové Paky. Bude se jednat o dva identické nepodsklepené bytové domy se 4 nadzemními podlažími a obytným podkrovím (viz. obr. v příloze)

Každý bytový dům bude obsahovat cca 13 bytů (dle dohodnuté dispozice – viz. příloha) rozdílných velikostí a to včetně 2 bytů v přízemí domů, uzpůsobených pro bydlení osob s omezenou schopností pohybu. Domy budou obdélníkového tvaru, půdorysného rozměru 22,7 x 13,2 m, s valbovou střechou o sklonu 35°. Vertikální komunikace v těchto domech bude zajištěna dvouramenným schodištěm a výtahem. Stavba bude provedena tradiční technologií tzn. zděná z cihelných bloků na tenkovrstvou maltu. Stropní konstrukce jsou navrženy z prefabrikovaných železobetonových dutinových panelů, které budou uloženy na ztužující železobetonové věnce. Pod stropy bude pomocí zavěšené sádrokartonové konstrukce vytvořena instalační mezera. Nosnou konstrukcí valbové střechy bude dřevěný krov vaznicové soustavy. Střecha bude opatřena skládanou maloformátovou krytinou (tašky). Výplně otvorů budou plastové s vícekomorovými profily zasklenými tepelně-izolačním sklem. V interiéru staveb bude realizována těžká plovoucí podlaha, s různými nášlapnými vrstvami (keramická dlažba, koberce, PVC atd.). Povrch stěn bude opatřen jádrovou omítkou a štukem, v exteriéru pak bude fasáda opatřena tenkovrstvou obarvenou omítkou a mozaikovou vodoodpudivou omítkou v úrovni soklu. Konstrukce obálky budovy jsou navrženy tak, aby byly splněny požadavky stanovené normami pro tepelnou ochranu budov.  Dům bude opatřen v některých bytech balkóny. Oba domy budou mít plastová okna a hliníkové vstupní dveře. Součástí výstavby těchto bytových domů budou i přiléhající zpevněné plochy, chodníky a parkoviště, včetně přístřešku na odpadové nádoby. Přístup do domu bude realizován bezbariérově po rampách se sklonem do 6 stupňů.

V 1.NP domu budou umístěny dva byty velikosti 2+KK pro osoby s omezenou schopností pohybu. Dále na tomto podlaží budou umístěny, kromě schodiště a komunikačních chodeb, společné prostory a to: kolárna, sušárna, sklepní koje, technická a úklidová místnost. Do vyšších pater bude vedeno dvouramenné schodiště a osobní výtah. Ve 2. NP domu budou kromě komunikačních chodeb a schodiště umístěny celkem 4 byty a to dvě garsoniéry o vel. 1+KK a dva byty velikosti 2+KK. Ve 3.NP domu budou kromě komunikačních chodeb a schodiště umístěny 3 samostatné byty a to jeden o vel. 4+KK, jeden o vel. 3+KK a garsoniéra o vel. 1+KK. Dle zájmu budoucích majitelů bude možné upravit 2. i 3. NP domů alternativně tak, aby zde byly umístěny byty takové velikosti, které budou nejlépe odpovídat zájmu budoucích majitelů. Ve 4.NP domu budou kromě komunikačních chodeb a schodiště umístěny dva byty velikosti 2+KK a dva mezonetové byty velikosti 5+KK. Mezonetové byty budou vybaveny vlastním vnitřním schodištěm do podkrovního prostoru, kde se budou nacházet prostory ložnic, pracoven a hygienického zázemí těchto bytů. Podkrovní místnosti těchto bytů budou prosvětleny pouze střešními okny.

Domy budou napojeny na technickou infrastrukturu a to přípojky studené vody, kanalizace, elektrického proudu a přípojku městského teplovodu. Vytápění a příprava teplé užitkové vody bytů v těchto domech bude zajištěna prostřednictvím výměníkové stanice, umístěné v technické místnosti domu, kam bude přiveden dálkový teplovod.

ČASOVÝ HARMONOGRAM VÝSTAVBY

Záměrem firmy Staving je postupovat s výstavbou domů dle následujícího časového harmonogramu:

 1. Zpracování studie pro územní řízení – do 12/2017
 2. Podání žádosti o územní rozhodnutí – do 3/2018
 3. Získání kladného územního rozhodnutí – do 6/2018
 4. Zjišťování nezávazných požadavků a zájmu budoucích investorů – od 9/2018
 5. Zadání zpracování dokumentace ke stavebnímu řízení – od 6/2018
 6. Zpracování cenových ukazatelů výstavby a stanovení ceny bytů – do 12/2018
 7. Podání žádosti o stavební povolení – do 11/2018
 8. Získání stavebního povolení – do 1/2019
 9. Zahájení příjmu závazných objednávek a postupné uzavírání smluv o smlouvách budoucích s budoucími majiteli – od 12/2018
 10. Zahájení výstavby – od 2/2019
 11. Průběžný příjem dohodnutých klientských požadavků a změn – od 12/2018
 12. Postupná realizace výstavby domů – v 2019/2020
 13. Dokončení výstavby – do 10/2020
 14. Zpracování dokumentace skutečného stavu stavby - do11/2020
 15. Zaměření dokončené stavby – do11/2020
 16. Podání žádosti o kolaudaci stavby – do 11/2020
 17. Zkolaudování stavby – do 12/2020
 18. Zpracování konečných rozdílových rozpočtů dohodnutých stavebních úprav a změn – do 11/2020
 19. Sepsání prohlášení vlastníka a zápis jednotek na katastrálním úřadě – v 12/2020
 20. Postupný prodej jednotek do osobního vlastnictví jejich majitelům – od 12/2020
 21. Přepis vlastnictví bytů v katastru nemovitostí na nové majitele – od 12/2020
 22. Pomoc při ustanovení Společenství vlastníků jednotek a správy domu – v 1/2021

CENA BYTŮ

Konečná cena bytů bude stanovena na základě položkových rozpočtů stavby po zpracování projektové dokumentace domů ke stavebnímu povolení. Prozatím lze orientačně uvažovat, na základě naší minulé výstavby, s orientační cenou kolem 38.000,- Kč/ m2. Prodejní podlahová plocha bytů bude stanovena dle Nařízení vlády č. 366/2013 Sb.

ZPŮSOB FINANCOVÁNÍ VÝSTAVBY

Firma Staving bude výstavbu těchto domů financovat sdružením finančních prostředků z vlastních finančních zdrojů, překlenovacích úvěrů bank a finančních prostředků budoucích majitelů dle podmínek nastavených ve smlouvách o budoucích kupních smlouvách. Po úplné úhradě kupní ceny bytu zajistí firma Staving na katastrálním úřadě, pomocí právníka, jeho přepis na nového majitele.

Aktuální půdorys jednotlivých pater