Pravidla rezervace a prodeje bytů

Pravidla rezervace bytů v bytových domech P. Bezruče v Nové Pace

 1. Na internetových stránkách jsou umístěny schématické půdorysy jednotlivých bytů v  realizovaném domě s uvedením podlahových ploch včetně obecného technického popisu tohoto domu.
 2. Na internetových stránkách firmy je zároveň umístěna rezervační tabulka obsahující stupeň rezervace jednotlivých bytů. Zároveň tato tabulka obsahuje u každého bytu údaje o jeho ploše, stanovené dle vyhlášky č. 366/2013 Sb. a jeho prodejní cenu včetně DPH. Dále tato tabulka bude obsahovat i údaje o ceně a rezervaci parkovacích stání u domu.
 3. Stupeň rezervace bytů bude uváděn v rezervační tabulce ve 3 úrovních. Buď bude byt volný (zeleně označené pole), nebo rezervovaný (žlutě označené pole), nebo prodaný (červeně označené pole). Tyto úrovně rezervovanosti bytů budou v tabulce aktualizovány firmou STAVING podle stavu jednání s potencionálními zájemci o koupi bytu. Tentýž princip bude firmou STAVING uplatněn i pro rezervaci parkovacích stání u domu.
 4. Konkrétní byt event. parkovací stání bude označen jako rezervovaný (žlutě označené pole) v případě, že bude probíhat jednání s potencionálním zájemcem a dosud nebude znám jeho výsledek.
 5. U každého bytu je rezervována možnost zakoupení práva užívání jednoho parkovacího stání na zpevněných plochách nacházejících se u domu. Toto právo je oceněno částkou 103 000,-Kč (včetně DPH). Pokud potencionální vlastník bytu nebude požadovat využívání parkovacího stání u domu, bude právo užití tohoto parkovacího místa, za tuto částku, nabídnuto jiným potencionálním vlastníkům dalších bytů.
 6. Rezervace bytů v tomto bytovém domě byla v červnu 2019 zahájena ve spolupráci s realitní kanceláří Fincentrum Reality s.r.o. (www.fincentrumreality.com). Rezervovat si příslušný byt nebo získat podrobné informace lze buď přímo ve firmě Staving (tel.: 603 168 465, klepl@staving.cz), nebo ve výše uvedené realitní kanceláři (tel.: 734 111 584, radomira.nechanska@fincentrum.com).
 7. Podmínkou blokace bytu příslušnému zájemci je podepsání smlouvy o smlouvě budoucí na nákup příslušného bytu přímo ve firmě STAVING a dále následné složení zálohy ve výši 10% pořizovací ceny bytu vč. DPH a to ve lhůtě dle této smlouvy.
 8. Pokud dojde, po podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní, k odstoupení budoucího zájemce od této smlouvy z jeho viny, bude mu budoucím prodávajícím uhrazená částka zálohy na cenu bytu vrácena s výjimkou smluvní pokuty ve výši 50.000,-Kč, která souvisí s náklady budoucího prodávajícího na obstarání dalšího zájemce a sepsání smlouvy s ním.
 9. Pokud bude podmínkou sepsání smlouvy o smlouvě budoucí kupní a úhrady zálohy budoucím kupujícím poskytnutí finančních prostředků z cizích zdrojů, zajištěných zástavních právem na kupovaný byt, poskytne budoucí prodávající budoucímu kupujícímu potřebnou součinnost tak, aby mohl tyto finanční prostředky závazně získat.
 10. Obecný text smlouvy o smlouvě budoucí kupní je uveden v příloze zadávacích podmínek.
 11. Pokud, po uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní, nebude budoucím kupujícím složena finanční záloha na cenu bytu, má právo budoucí prodávající, po projití termínu její úhrady, od této smlouvy odstoupit.
 12. Pokud nedojde se zájemcem o koupi bytu k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní, eventuálně nedojde k následnému složení zálohy, vyplývající z této smlouvy, v požadovaném termínu, bude firma STAVING nabízet příslušný byt nadále jako neobsazený.
 13. Záloha na cenu bytu slouží jako zajišťovací institut, že budoucí kupující myslí svůj zájem vážně a v případě, že uzavřenou smlouvu o smlouvě budoucí kupní ze své viny nedodrží, propadne z této částky smluvní pokuta firmě STAVING.
 14. Všichni budoucí kupující, kteří uzavřou v průběhu výstavby z budoucím prodávajícím smlouvu o budoucí smlouvě kupní, mohou v průběhu výstavby požadovat provedení klientských změn kupovaného bytu dle podmínek stanovených budoucím prodávajícím.
 15. V případě požadavku na významnější klientské změny, prováděné v průběhu výstavby, může budoucí prodávající požadovat po budoucím kupujícím úhradu zálohových plateb sloužících k profinancování těchto změn. Tyto úhrady budou započítány do úhrady konečné ceny bytu.
 16. Po dokončení výstavby bude podepsána na rezervovaný byt mezi budoucím prodávajícím a budoucím kupujícím kupní smlouva. K datu předání bytu bude provedeno konečné vyúčtování a bude vyčíslen budoucím prodávajícím doplatek skutečné ceny bytu, který bude závislý na případných vícenákladech a částce dosud budoucím kupujícím uhrazené.
 17. Po úhradě konečné ceny bytu budoucím kupujícím bude na základě kupní smlouvy provedeno budoucím prodávajícím převedení bytu do majetku budoucího majitele na katastrálním úřadě. V případě úhrady přes hypotéční úvěry bude tento převod proveden po deponování finančních prostředků, poskytnutých bankou, na depozitní úschově.
 18. Podmínkou převodu vlastnictví bytu na budoucího kupujícího a jeho zápis do katastru nemovitostí je ustavení společenství vlastníků jednotek na prodávaném bytovém domě. Při jeho ustavení a zápisu do rejstříku poskytne budoucí prodávající odpovídající součinnost.

Zpracoval: Ing. Klepl

Ve Valdicích dne 21. 6. 2019