Pravidla rezervace a prodeje bytů

Pravidla rezervace a prodeje bytů

1) Na internetových stránkách firmy STAVING VALDICE jsou umístěny schématické půdorysy jednotlivých bytů v obou realizovaných domech, včetně obecného technického popisu těchto domů.

2) Na internetových stránkách firmy STAVING VALDICE je zároveň umístěna rezervační tabulka, obsahující u každého bytu údaje o jeho ploše, stanovené dle vyhlášky č. 366/2013 Sb., jeho prodejní cena včetně DPH a dále stav jeho rezervace.

3) Rezervace bytů bude uváděna v rezervační tabulce a to ve 3 úrovních. Buď bude byt volný (zeleně podsvícené pole), nebo rezervovaný (žlutě podsvícené pole) nebo prodaný (červeně podsvícené pole). Tyto úrovně rezervovanosti bytů budou v tabulce aktualizovány firmou STAVING podle stavu jednání s potencionálními zájemci o koupi bytu.

4) Konkrétní byt bude označen jako rezervovaný (žlutě označené pole) v případě, že bude probíhat jednání s potencionálním zájemcem a dosud nebude znám jeho výsledek.

5) U každého bytu je rezervována možnost zakoupení práva užívání jednoho parkovacího stání na zpevněných plochách, nacházejících se u obou domů. Toto právo je oceněno částkou 100 000,-Kč (včetně DPH). Pokud potencionální vlastník nebude požadovat využívání parkovacího stání u domu, bude právo užití tohoto parkovacího místa, za tuto částku, nabídnuto jiným potencionálním zájemcům dalších bytů.

6) První etapa rezervace bytů v těchto bytových domech bude zahájena 10. 3. 2019 a ukončena 10. 4. 2019. V průběhu této rezervační etapy mohou vážní zájemci o získání příslušného bytu kontaktovat příslušného odpovědného pracovníka firmy STAVING  ( ing.Klepl tel.: 603168465, klepl@staving.cz ) a dohodnout termín osobní schůzky. Se všemi těmito zájemci, kteří si v tomto období dohodnou schůzku, bude ve firmě STAVING uskutečněno osobní jednání, na kterém budou projednány podmínky k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na koupi vybraného bytu. Obecný text této smlouvy o smlouvě budoucí je uveden též na internetových stránkách firmy STAVING.

7) Podle úspěšnosti této etapy na obsazení bytů bude buď výběr ukončen nebo bude vypsána další etapa rezervace.

8) V případě více zájemců o konkrétní byt bude smlouva o smlouvě budoucí na koupi tohoto bytu uzavřena s tím zájemcem, který firmě STAVING nabídne a ve smlouvě o smlouvě budoucí uzavře výhodnější splátkový kalendář v průběhu výstavby.

9) Základní kritériem pro přidělení bytu konkrétnímu zájemci tedy bude výhodnost jím nabídnutého splátkového kalendáře na cenu bytu pro firmu STAVING v průběhu jeho výstavby.

10) Výši splátek ve splátkových kalendářích si nastaví budoucí majitelé dle svých možností.

11) Podmínkou uzavření smlouvy o smlouvě budoucí s budoucím majitelem bude složení alespoň nějaké částky předem dle dohodnutého splátkového kalendáře a to mimo stanovenou kauci. Pokud nebude mít zájemce o byt žádné volné finanční prostředky pro jejich složení dle navrženého splátkového kalendáře v průběhu výstavby, nebude s ním smlouva o smlouvě budoucí uzavírána a byt bude firmou STAVING v průběhu výstavby nabízen stále jako neobsazený.

12) Po projednání splátkového kalendáře se všemi zájemci, kteří v průběhu rezervačního období projevili vážný zájem o koupi bytu, rozhodne firma STAVING, která nabídka budoucího majitele u konkrétního bytu je pro ni z hlediska splátkového kalendáře nejvýhodnější. Tento zájemce bude vyzván k uzavření závazné smlouvy o smlouvě budoucí na koupi bytu, kde bude jím navržený a pro firmu STAVING nejvýhodnější splátkový kalendář uveden.

13) Podmínkou blokace bytu příslušnému zájemci je podepsání smlouvy o smlouvě budoucí na nákup příslušného bytu přímo na firmě STAVING a dále následné složení kauce ve výši 50.000,-Kč ve lhůtě dle této smlouvy. Kauce bude následně započítávána do úhrady ceny bytu.

14) Pokud nedojde, s vyzvaným zájemcem o koupi bytu, k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na jeho nákup, eventuálně nedojde z jeho strany k následnému složení kauce vyplývající z této smlouvy v požadovaném termínu, bude firma STAVING nabízet příslušný byt druhému zájemci v pořadí dle výhodnosti jím nabízeného splátkového kalendáře.

15) Pokud, po uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na nákup bytu, nebude budoucím zájemcem složena kauce, stane se tato smlouva, po projití termínu úhrady kauce, neplatná.

16) Kauce slouží jako zajišťovací institut, že budoucí zájemce o koupi bytu myslí svůj zájem vážně a v případě, že uzavřenou smlouvu o smlouvě budoucí nedodrží, propadne tato kauce firmě STAVING.

17) Ve smlouvě o smlouvě budoucí je též stanovena sankce v případě, že budoucí majitel nebude schopen dodržet dohodnutý splátkový kalendář a zároveň možnost firmy STAVING v tomto případě od této smlouvy odstoupit.

18) Záloha na cenu bytu bude budoucím majitelem hrazena dle dohodnutého splátkového kalendáře a to ve splátkách, hrazených vždy k datu stanovenému firmou STAVING. Tyto datumy budou v průběhu výstavby celkem čtyři a to: k 30. 4. 2019, k 30. 9. 2019, k 29. 2. 2020 a k 31. 7. 2020.

19) Budoucí majitelé, se kterými bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí na koupi bytu v průběhu výstavby, budou mít možnost provést v jejím průběhu jisté, s firmou STAVING předem odsouhlasené klientské úpravy v zakoupeném bytě. Bude se jednat  o možnost změny typů a rozsahu obkladů a dlažeb, změny podlahových krytin, typů dveří vč. zárubní a kování, změny typů a polohy zařizovacích předmětů v sociálních místnostech bytu, provedení klientské přípravy pro připojení kuchyňské linky,  projektantem odsouhlasené drobné změny v rozpříčkování nenosných stěn bytu, úpravy elektrických rozvodů bytu.

20) Po provedení klientských změn v bytě zpracuje firma STAVING rozdílový rozpočet, kde budou odečteny neprovedené práce a dodávky a naopak přičtené provedené práce a dodávky.

21) K datumu předání bytu bude provedeno konečné vyúčtování a doplatek skutečné ceny bytu, která bude závislá na rozsahu provedených klientských změn a výši budoucím majitelem uhrazených záloh v průběhu výstavby předem včetně kauce.

22) Po úhradě konečné ceny bytu bude provedeno firmou STAVING převedení bytu do majetku budoucího majitele na Katastrálním úřadě a to na základě uzavřené kupní smlouvy. V případě úhrady přes hypotéční úvěry bude tento převod proveden po deponování finančních prostředků, poskytnutých bankou, na advokátní úschově.

23) Firma STAVING nebude budoucím majitelům poskytovat v průběhu výstavby záruky na poskytnuté bankovní úvěry formou podstoupení  zástavních práv k rozestavěné nemovitosti.

 

 

 

Ve Valdicích dne 1.3. 2019